سایتهای علمی

 مقالات انگلیسی:

ieeexplore.ieee.org
acm.org
link.springer.com
wiley.com
sciencedirect.com
acs.org
aiaa.org
aip.org
ajpe.org
aps.org
ascelibrary.org
asm.org
asme.org
bioone.org
birpublications.org
bmj.com
emeraldinsight.com
geoscienceworld.org
icevirtuallibrary.com
informahealthcare.com
informs.org
ingentaconnect.com
iop.org
jamanetwork.com
joponline.org
jstor.org
mitpressjournals.org
nature.com
nrcresearchpress.com
oxfordjournals.org
royalsocietypublishing.org
rsc.org
rubberchemtechnol.org
sagepub.com
scientific.net
spiedigitallibrary.org
springermaterials.com
tandfonline.com
theiet.org

دانلود رایگان کتاب:

www.ketabnak.com
www.urbanity.ir
www.98ia.com
www.takbook.com
www.irpdf.com
www.parsbook.org
www.irebooks.com
www.farsibooks.ir
www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

سایتهای مهم علمی،پژوهشی

www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net

بانک های اطلاعاتی

www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
www.anjoman.urbanity.ir

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.irandoc.ac.ir
www.urbanity.ir
www.umi.com/pgdauto
www.mhrn.net
www.theses.org

مقالات فارسی

www.urbanity.ir
www.shahrsaz.ir
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir

کتابخانه ایران، آمریکا و انگلیس

www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk

دیوان شعر
حافظ
خیام
سعدی
فردوسی
مولوی
نظامی
پروین اعتصامی
عطار
سنایی
وحشی
رودکی
ناصرخسرو
منوچهری
فرخی
خاقانی
مسعود سعد
انوری
اوحدی
خواجوی کرمانی
عراقی
صائب تبریزی
شبستری
جامی
هاتف اصفهانی
ابوسعید ابوالخیر
بهار
باباطاهر
محتشم
شیخ بهایی 
سیف فرغانی 
فروغی
عبید زاکانی
امیرخسرو
شهریار
جبلی
اسعد گرگانی
فیض کاشانی
سلمان
رهی
اقبال
بیدل
قاآنی
کسایی
عرفی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*