تقويم ساليانه
  شمسى , هجرى قمرى , ميلادى

يك شنبه,٠٣ بهمن ماه ١٤٠٠

 مطابق با ۱۹ جمادى الثانى ۱۴۴۳ هجرى قمرى


 January 2022   
 1 Saturday  ١١ دي ۲۷ جمادى الاول  شنبه  
 2 Sunday  ١٢ دي ۲۸ جمادى الاول  يك شنبه  
week 1 
 3 Monday  ١٣ دي ۲۹ جمادى الاول  دو شنبه  
 4 Tuesday  ١٤ دي ۰ جمادى الثانى  سه شنبه  
 5 Wednesday  ١٥ دي ۱ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 6 Thursday  ١٦ دي ۲ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 7 Friday  ١٧ دي ۳ جمادى الثانى  جمعه  
 8 Saturday  ١٨ دي ۴ جمادى الثانى  شنبه  
 9 Sunday  ١٩ دي ۵ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 2 
 10 Monday  ٢٠ دي ۶ جمادى الثانى  دو شنبه  
 11 Tuesday  ٢١ دي ۷ جمادى الثانى  سه شنبه  
 12 Wednesday  ٢٢ دي ۸ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 13 Thursday  ٢٣ دي ۹ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 14 Friday  ٢٤ دي ۱۰ جمادى الثانى  جمعه  
 15 Saturday  ٢٥ دي ۱۱ جمادى الثانى  شنبه  
 16 Sunday  ٢٦ دي ۱۲ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 3 
 17 Monday  ٢٧ دي ۱۳ جمادى الثانى  دو شنبه  
 18 Tuesday  ٢٨ دي ۱۴ جمادى الثانى  سه شنبه  
 19 Wednesday  ٢٩ دي ۱۵ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 20 Thursday  ٣٠ دي ۱۶ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 21 Friday  ٠١ بهمن ۱۷ جمادى الثانى  جمعه  
 22 Saturday  ٠٢ بهمن ۱۸ جمادى الثانى  شنبه  
 23 Sunday  ٠٣ بهمن ۱۹ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 4 
 24 Monday  ٠٤ بهمن ۲۰ جمادى الثانى  دو شنبه  
 25 Tuesday  ٠٥ بهمن ۲۱ جمادى الثانى  سه شنبه  
 26 Wednesday  ٠٦ بهمن ۲۲ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 27 Thursday  ٠٧ بهمن ۲۳ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 28 Friday  ٠٨ بهمن ۲۴ جمادى الثانى  جمعه  
 29 Saturday  ٠٩ بهمن ۲۵ جمادى الثانى  شنبه  
 30 Sunday  ١٠ بهمن ۲۶ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 5 
 31 Monday  ١١ بهمن ۲۷ جمادى الثانى  دو شنبه  


Copyright © forgani.com