تقويم ساليانه
  شمسى , هجرى قمرى , ميلادى

شنبه,١٢ فروردين ماه ١٤٠٢

 مطابق با ۱۰ رمضان ۱۴۴۴ هجرى قمرى


 April 2023   
 1 Saturday  ١٢ فروردين ۱۰ رمضان  شنبه  
 2 Sunday  ١٣ فروردين ۱۱ رمضان  يك شنبه  
week 14 
 3 Monday  ١٤ فروردين ۱۲ رمضان  دو شنبه  
 4 Tuesday  ١٥ فروردين ۱۳ رمضان  سه شنبه  
 5 Wednesday  ١٦ فروردين ۱۴ رمضان  چهار شنبه  
 6 Thursday  ١٧ فروردين ۱۵ رمضان  پنج شنبه  
 7 Friday  ١٨ فروردين ۱۶ رمضان  جمعه  
 8 Saturday  ١٩ فروردين ۱۷ رمضان  شنبه  
 9 Sunday  ٢٠ فروردين ۱۸ رمضان  يك شنبه  
week 15 
 10 Monday  ٢١ فروردين ۱۹ رمضان  دو شنبه  
 11 Tuesday  ٢٢ فروردين ۲۰ رمضان  سه شنبه  
 12 Wednesday  ٢٣ فروردين ۲۱ رمضان  چهار شنبه  
 13 Thursday  ٢٤ فروردين ۲۲ رمضان  پنج شنبه  
 14 Friday  ٢٥ فروردين ۲۳ رمضان  جمعه  
 15 Saturday  ٢٦ فروردين ۲۴ رمضان  شنبه  
 16 Sunday  ٢٧ فروردين ۲۵ رمضان  يك شنبه  
week 16 
 17 Monday  ٢٨ فروردين ۲۶ رمضان  دو شنبه  
 18 Tuesday  ٢٩ فروردين ۲۷ رمضان  سه شنبه  
 19 Wednesday  ٣٠ فروردين ۲۸ رمضان  چهار شنبه  
 20 Thursday  ٣١ فروردين ۲۹ رمضان  پنج شنبه  
 21 Friday  ٠١ ارديبهشت ۰ شوال  جمعه  
 22 Saturday  ٠٢ ارديبهشت ۱ شوال  شنبه  
 23 Sunday  ٠٣ ارديبهشت ۲ شوال  يك شنبه  
week 17 
 24 Monday  ٠٤ ارديبهشت ۳ شوال  دو شنبه  
 25 Tuesday  ٠٥ ارديبهشت ۴ شوال  سه شنبه  
 26 Wednesday  ٠٦ ارديبهشت ۵ شوال  چهار شنبه  
 27 Thursday  ٠٧ ارديبهشت ۶ شوال  پنج شنبه  
 28 Friday  ٠٨ ارديبهشت ۷ شوال  جمعه  
 29 Saturday  ٠٩ ارديبهشت ۸ شوال  شنبه  
 30 Sunday  ١٠ ارديبهشت ۹ شوال  يك شنبه  
week 18 


Copyright © forgani.com