تقويم ساليانه
  شمسى , هجرى قمرى , ميلادى

شنبه,٢٧ دي ماه ١٣٩٩

 مطابق با ۲ جمادى الثانى ۱۴۴۲ هجرى قمرى


 January 2021   
 1 Friday  ١٢ دي ۱۷ جمادى الاول  جمعه  
 2 Saturday  ١٣ دي ۱۸ جمادى الاول  شنبه  
 3 Sunday  ١٤ دي ۱۹ جمادى الاول  يك شنبه  
week 1 
 4 Monday  ١٥ دي ۲۰ جمادى الاول  دو شنبه  
 5 Tuesday  ١٦ دي ۲۱ جمادى الاول  سه شنبه  
 6 Wednesday  ١٧ دي ۲۲ جمادى الاول  چهار شنبه  
 7 Thursday  ١٨ دي ۲۳ جمادى الاول  پنج شنبه  
 8 Friday  ١٩ دي ۲۴ جمادى الاول  جمعه  
 9 Saturday  ٢٠ دي ۲۵ جمادى الاول  شنبه  
 10 Sunday  ٢١ دي ۲۶ جمادى الاول  يك شنبه  
week 2 
 11 Monday  ٢٢ دي ۲۷ جمادى الاول  دو شنبه  
 12 Tuesday  ٢٣ دي ۲۸ جمادى الاول  سه شنبه  
 13 Wednesday  ٢٤ دي ۲۹ جمادى الاول  چهار شنبه  
 14 Thursday  ٢٥ دي ۰ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 15 Friday  ٢٦ دي ۱ جمادى الثانى  جمعه  
 16 Saturday  ٢٧ دي ۲ جمادى الثانى  شنبه  
 17 Sunday  ٢٨ دي ۳ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 3 
 18 Monday  ٢٩ دي ۴ جمادى الثانى  دو شنبه  
 19 Tuesday  ٣٠ دي ۵ جمادى الثانى  سه شنبه  
 20 Wednesday  ٠١ بهمن ۶ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 21 Thursday  ٠٢ بهمن ۷ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 22 Friday  ٠٣ بهمن ۸ جمادى الثانى  جمعه  
 23 Saturday  ٠٤ بهمن ۹ جمادى الثانى  شنبه  
 24 Sunday  ٠٥ بهمن ۱۰ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 4 
 25 Monday  ٠٦ بهمن ۱۱ جمادى الثانى  دو شنبه  
 26 Tuesday  ٠٧ بهمن ۱۲ جمادى الثانى  سه شنبه  
 27 Wednesday  ٠٨ بهمن ۱۳ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 28 Thursday  ٠٩ بهمن ۱۴ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 29 Friday  ١٠ بهمن ۱۵ جمادى الثانى  جمعه  
 30 Saturday  ١١ بهمن ۱۶ جمادى الثانى  شنبه  
 31 Sunday  ١٢ بهمن ۱۷ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 5 


Copyright © forgani.com