تقويم ساليانه
  شمسى , هجرى قمرى , ميلادى

چهار شنبه,١٦ آذر ماه ١٤٠١

 مطابق با ۱۳ جمادى الاول ۱۴۴۴ هجرى قمرى


 December 2022   
 1 Thursday  ١٠ آذر ۷ جمادى الاول  پنج شنبه  
 2 Friday  ١١ آذر ۸ جمادى الاول  جمعه  
 3 Saturday  ١٢ آذر ۹ جمادى الاول  شنبه  
 4 Sunday  ١٣ آذر ۱۰ جمادى الاول  يك شنبه  
week 49 
 5 Monday  ١٤ آذر ۱۱ جمادى الاول  دو شنبه  
 6 Tuesday  ١٥ آذر ۱۲ جمادى الاول  سه شنبه  
 7 Wednesday  ١٦ آذر ۱۳ جمادى الاول  چهار شنبه  
 8 Thursday  ١٧ آذر ۱۴ جمادى الاول  پنج شنبه  
 9 Friday  ١٨ آذر ۱۵ جمادى الاول  جمعه  
 10 Saturday  ١٩ آذر ۱۶ جمادى الاول  شنبه  
 11 Sunday  ٢٠ آذر ۱۷ جمادى الاول  يك شنبه  
week 50 
 12 Monday  ٢١ آذر ۱۸ جمادى الاول  دو شنبه  
 13 Tuesday  ٢٢ آذر ۱۹ جمادى الاول  سه شنبه  
 14 Wednesday  ٢٣ آذر ۲۰ جمادى الاول  چهار شنبه  
 15 Thursday  ٢٤ آذر ۲۱ جمادى الاول  پنج شنبه  
 16 Friday  ٢٥ آذر ۲۲ جمادى الاول  جمعه  
 17 Saturday  ٢٦ آذر ۲۳ جمادى الاول  شنبه  
 18 Sunday  ٢٧ آذر ۲۴ جمادى الاول  يك شنبه  
week 51 
 19 Monday  ٢٨ آذر ۲۵ جمادى الاول  دو شنبه  
 20 Tuesday  ٢٩ آذر ۲۶ جمادى الاول  سه شنبه  
 21 Wednesday  ٣٠ آذر ۲۷ جمادى الاول  چهار شنبه  
 22 Thursday  ٠١ دي ۲۸ جمادى الاول  پنج شنبه  
 23 Friday  ٠٢ دي ۲۹ جمادى الاول  جمعه  
 24 Saturday  ٠٣ دي ۰ جمادى الثانى  شنبه  
 25 Sunday  ٠٤ دي ۱ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 52 
 26 Monday  ٠٥ دي ۲ جمادى الثانى  دو شنبه  
 27 Tuesday  ٠٦ دي ۳ جمادى الثانى  سه شنبه  
 28 Wednesday  ٠٧ دي ۴ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 29 Thursday  ٠٨ دي ۵ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 30 Friday  ٠٩ دي ۶ جمادى الثانى  جمعه  
 31 Saturday  ١٠ دي ۷ جمادى الثانى  شنبه  


Copyright © forgani.com