تقويم ساليانه
  شمسى , هجرى قمرى , ميلادى

دو شنبه,٣٠ دي ماه ١٣٩٨

 مطابق با ۲۴ جمادى الاول ۱۴۴۱ هجرى قمرى


 January 2020   
 1 Wednesday  ١١ دي ۵ جمادى الاول  چهار شنبه  
 2 Thursday  ١٢ دي ۶ جمادى الاول  پنج شنبه  
 3 Friday  ١٣ دي ۷ جمادى الاول  جمعه  
 4 Saturday  ١٤ دي ۸ جمادى الاول  شنبه  
 5 Sunday  ١٥ دي ۹ جمادى الاول  يك شنبه  
week 2 
 6 Monday  ١٦ دي ۱۰ جمادى الاول  دو شنبه  
 7 Tuesday  ١٧ دي ۱۱ جمادى الاول  سه شنبه  
 8 Wednesday  ١٨ دي ۱۲ جمادى الاول  چهار شنبه  
 9 Thursday  ١٩ دي ۱۳ جمادى الاول  پنج شنبه  
 10 Friday  ٢٠ دي ۱۴ جمادى الاول  جمعه  
 11 Saturday  ٢١ دي ۱۵ جمادى الاول  شنبه  
 12 Sunday  ٢٢ دي ۱۶ جمادى الاول  يك شنبه  
week 3 
 13 Monday  ٢٣ دي ۱۷ جمادى الاول  دو شنبه  
 14 Tuesday  ٢٤ دي ۱۸ جمادى الاول  سه شنبه  
 15 Wednesday  ٢٥ دي ۱۹ جمادى الاول  چهار شنبه  
 16 Thursday  ٢٦ دي ۲۰ جمادى الاول  پنج شنبه  
 17 Friday  ٢٧ دي ۲۱ جمادى الاول  جمعه  
 18 Saturday  ٢٨ دي ۲۲ جمادى الاول  شنبه  
 19 Sunday  ٢٩ دي ۲۳ جمادى الاول  يك شنبه  
week 4 
 20 Monday  ٣٠ دي ۲۴ جمادى الاول  دو شنبه  
 21 Tuesday  ٠١ بهمن ۲۵ جمادى الاول  سه شنبه  
 22 Wednesday  ٠٢ بهمن ۲۶ جمادى الاول  چهار شنبه  
 23 Thursday  ٠٣ بهمن ۲۷ جمادى الاول  پنج شنبه  
 24 Friday  ٠٤ بهمن ۲۸ جمادى الاول  جمعه  
 25 Saturday  ٠٥ بهمن ۲۹ جمادى الاول  شنبه  
 26 Sunday  ٠٦ بهمن ۰ جمادى الثانى  يك شنبه  
week 5 
 27 Monday  ٠٧ بهمن ۱ جمادى الثانى  دو شنبه  
 28 Tuesday  ٠٨ بهمن ۲ جمادى الثانى  سه شنبه  
 29 Wednesday  ٠٩ بهمن ۳ جمادى الثانى  چهار شنبه  
 30 Thursday  ١٠ بهمن ۴ جمادى الثانى  پنج شنبه  
 31 Friday  ١١ بهمن ۵ جمادى الثانى  جمعه  


Copyright © forgani.com