تبديل کُدهای رايجی که در ارتباطات اينترنتی پيش می آيند به کُد مورد نياز
UTF-8 to HTML Character Decimal Codes Convert to HTML Character Decimal Codes -> يونیکد
يونیکد --> يونیکد
Unicode to HTML &#1610;&#1608;&#1606;&#1740;&#1705;&#1583; <-- يونیکد
HTML Character Decimal Codes to UTF-8 يونيکد <-- يونیکد