شجره نامه خانواده فرقانى و فرقانيان اليادرانى در اصفهان ,محله‌های چهارسوق شيرازيها و اليارون مرحوم رمضان (از سال تولد و وفات ایشان اطلاعی نیست ولی تولد ایشان مربوط به قبل از  سال ۱۲۶۰)  فرزندان ایشان دو پسر به نام‌های مصطفی …

شجره نامه فرقانى و فرقانيان Read more »

Shahsia (Family in Isfahan) mtDNA haplogroup is U3a and U3a traces back to a woman who lived approximately 15,000 years ago. Haplogroup U3 originated after modern humans expanded out of Africa into the Middle East about 45,000 years ago.  نشان …

U3a Haplogroup Read more »