حاج آقا سيد عباس دوستانى
حاج آقا على آكبر سرشوق
حاج آقا اكبر سادات

۱۳۸۴ – در دفتر آقاى مهندس در بازار آفتخار در اصفهان
نوشته شده در تاريخ ۲۴/۰۸/۱۳۶۴
مطابق با ۱۴/۰۸/۱۹۸۶

حاچ آقا سيدعباس دوستانى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*