نگاهی به تاریخ ایران Medes Achämenidisches Seleucids Sassanians Arabs Seljuken und Mongolen Timurids and Turkmen Safavid Afshari Zand Qajar Pahlavi Islamic Republic Medes Vor-Achämenidisches (von 7,000 v. Chr.) 4,000-2,000 The First Cities Emerge in Mesopotamia: 4000-3000 BCE (Iraq) Bronze Age …

Highlights of Iran’s history Read more »

نوآوري در کشورهاي در حال توسعه کارشناس مهندسي صنايع: زهرا عبديزدان، عليرضا استکي، داوود کلکي نما چکيده اين مقاله به تشريح مفاهيم نوآوري و خلاقيت وتفاوت عمده اين دو تعريف مي پردازد و سپس موانع و چالشهاي موجود در گسترش …

نوآوري در کشورهاي در حال توسعه Read more »

حاج آقا سيد عباس دوستانى حاج آقا على آكبر سرشوق حاج آقا اكبر سادات ۱۳۸۴ – در دفتر آقاى مهندس در بازار آفتخار در اصفهان نوشته شده در تاريخ ۲۴/۰۸/۱۳۶۴ مطابق با ۱۴/۰۸/۱۹۸۶ حاچ آقا سيدعباس دوستانى