برو ماستت را بخور

اگرداستان این شعرها را (حداقل ۲ تا)  نمیدانی اسمت ایرانیه وایرانی نیستی بروماستت را بخور وخودتو جرنده برا نام خلیج فارس

بوی جوی مولیان آید همی          یاد یار مهربان آید همی

اگر جز به کام من آید جواب         من و گرز و میدان افراسیاب

با کاروان حله برفتم ز سیستان     با حله تنیده ز دل بافته ز جان

کی عیب سر زلف بت از کاستن است     چه جای به غم نشستن و خاستن است
روز طرب و نشاط و می خواستن است     کا راستن سر و ز پیراستن است

ای منجم اگرت شق قمر باور شد           بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی        دست خود ز جان شستم از برای آزادی
دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین       می توان تو را گفتن پیشوای آزادی

شاگردکی که داشتم از پی همی دوید               گفتم که خیر هست، مرا گفت بازدار
تو گرم کرده اسب به نظاره‌گاه عید                       عید تو در وثاق نشسته در انتظار
عیدی چگونه عیدی چون تنگها شکر                     چه تنگها شکر که به خروارها نگارگفتم
کلید حجره به من ده تو برنشین                          این مرده ریگ را تو به آهستگی بیار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

See more website here...

  • Advertise Here
  • Advertise Here
  • Advertise Here