چگونه يك بسازيم

اينترنت  World Wide Web
هيچ چيزى نيست بجز يك شبكه سرتاسرى. زبان اينترنت  Protocol و TCP/IP است .

كار اصلى يك ISP دادن آدرس به كامپيوتر استفاده كننده و اتصال ان به شبكه سرتاسرى است.
نتيجه اينكه كامپيوتر استفاده كننده ميتواند بدين طريق بابقيه كامپيوترها درتماس باشد و  بسته هاى  IP را از هركجاى دنيا دريافت يا بفرستد.

سرويسهاى كه  ISP بايد در
اختيار يك استفاده كننده قرار بدهد عبارت هستند از :

۱- وصل كامپيوتر استفاده كننده به اينترنت (Dial up account)

(Connections) فرمهاى مختلف تماس و اتصال

Modem Speed/Transfer Rates 28.8, 36.6, 56, 128 Kbps speed
Cable E1, E2, ASDL

۲- جا براى ايجاد Home Page و ثبت Domain (Domain registration and Web page hosting)
۳- خواندن و نوشتن NEWS و CHAT (News server)
۴- (Mail server) فرستادن و دريافت كردن ميل

زبانهاى اينترنت براى كارهاى مختلف :

براى فرستادن ميل و نامه (Mail)

smtp

براى خواندن و آوردن ميل (Mail)

pop3 or imap4

براى جابجايى اطلاعات و فايل Dial-In

uucp

براى حمل اطلاعات به فرم Hypertext

http and ftp

براى شبكه NEWS

nntp

براى كنترل

tcp/ip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*