سخت افزار هاى لازم

واما سخت افزار هاى كه براى ساختن ISP در سطر اول قرار دارند. معمولا بيشتر استفاده كننده ها براى ورود به اينترنت  از modem  استفاده ميكنند. براى جواب دادن تلفنها ISP قاعدتا به يك RAS  –   remote access server احتياج دارد. RAS يك قوطى است كه يك سرش به خط تلفن T1/E1 or PRI كه از شركت مخابرات آمده  وصل ميشود و سمت ديگر آن به Ehternet switch كار RAS جواب دادن تلفنها و به عبارتى برداشتن گوشى تلفن است . سخت افزار بعدى يك router است كه براى ISP هاى كوچك معمولا يك cisco 2501 كافى است. كار اصلى router وصل شبكه  ISP به  upstream provider است كه هيچ چيزى نيست غير از يك ISP ديگر upstream provider در حقيقت يك subnet of IP ادرس معمولا ۲۵۶به ما ميدهد. بعدا احتياج به يك CSU/DSU يا NTU داريم كه router را به خط T1/E1 ياDSL  وصل كند.

طرزكار ورود به اينترنت

بعد از اينكه كامپيوتر استفاده كننده از طريق  modem  شماره تلفن  ISP را ميگيرد مخابرات تلفن را از روى خط (T1 line) ميگيرد و به RAS  ما وصل ميكند. يك خط T1 ميتونه ۲۸ تلفن مختلف را همزمان  دريافت كند. Terminal-Server همان  (RAS ) جواب تلفن را ميدهد و  يك ارتباط PPP برقرار ميشود و بدين ترتيب كه اول از سرعت بالا۵۶۰۰۰ كيلو بيت  اگر نشد با سرعت كمتر ارتبات را نگه ميداره و از طريق PPP   بعد از اينكه نام و پاسپورت را دريافت كرد از Radius-Server صحت انرا سوال ميكند و در صورت درست بودن  اتوماتيك يك آدرس IP به فرستنده ميدهد و بدين وسيله كامپيو تر به شبكه سرتاسرى اينترنت وصل ميشود.

بخاطر مخارج زياد و مشكل بودن راه اندازى (configuration) و گران بودن سخت افزار  كمتر ISP حاضر است خط مستقيم   (Standleitung) با يك  Backbone-Provider داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*